مرکب ایران خاطره بیانیه فوتبال ازبکستان

مرکب: ایران خاطره بیانیه فوتبال ازبکستان فدراسیون فوتبال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت

بر اساس پیش­‌بینی فوق سهم جمعیت ٠-١٤ ساله از ٢٤,٣ درصد در سال ١٣٩٦ به ١٩,٧ درصد در سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت. سهم جمعیت جوان (٢٩-١٥ ساله) از سال ١٣٩٦ تا سال ١

جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت

جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت

عبارات مهم : جمعیت

بر اساس پیش­ بینی فوق سهم جمعیت ٠-١٤ ساله از ٢٤,٣ درصد در سال ١٣٩٦ به ١٩,٧ درصد در سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت. سهم جمعیت جوان (٢٩-١٥ ساله) از سال ١٣٩٦ تا سال ١٤٠٥ از ٢٣.٩ درصد به ١٩.٦ درصد کم کردن یافته و سپس تا سال ١٤١٥ به ٢١.٨ درصد زیاد کردن می ­یابد.

به گزارش ایلنا، با توجه به اهمیت و برنامه ریزی­ های متفاوت در سطوح خرد و کلان در سطح کشور، آگاهی نسبت به آینده جمعیت از نظر تعداد، ساختار و ترکیب جمعیت در سطوح متفاوت جغرافیایی ضرورت می یابد.

لذا مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نسبت به آینده نگری جمعیت کشور به تفکیک استان و برحسب سن و جنس تا سال ١٤١٥ بر اساس آخرین نتیجه های سرشماری نفوس و مسکن ١٣٩٥ اقدام کرده است.

جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت

این گزارش که در بیست و یکمین جلسه کمیته آمارهای بخشی جمعیت، با حضور متخصصان، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی نهایی گردیده، در حال حاضر آماده بهره برداری جهت بازدیدکنندگان آماری و جمعیتی است که به مناسبت روز ملی جمعیت منتشر می شود.

برای انجام این پیش ­بینی از روش «ترکیبی آینده نگری جمعیت» بهره گرفته شده است هست. در این روش که متداول ترین روش پیش­ بینی جمعیت هست، بر اساس عملکرد مجموعه عوامل مؤثر بر عوض کردن و تحولات جمعیت یعنی باروری، فوت و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است است.

بر اساس پیش­‌بینی فوق سهم جمعیت ٠-١٤ ساله از ٢٤,٣ درصد در سال ١٣٩٦ به ١٩,٧ درصد در سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت. سهم جمعیت جوان (٢٩-١٥ ساله) از سال ١٣٩٦ تا سال ١

بر اساس پیش ­بینی فوق سهم جمعیت ٠-١٤ ساله از ٢٤,٣ درصد در سال ١٣٩٦ به ١٩,٧ درصد در سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت.

سهم جمعیت جوان (٢٩-١٥ ساله) از سال ١٣٩٦ تا سال ١٤٠٥ از ٢٣.٩ درصد به ١٩.٦ درصد کم کردن یافته و سپس تا سال ١٤١٥ به ٢١.٨ درصد زیاد کردن می ­یابد.

سهم جمعیت میانسال (٦٤-٣٠ ساله) نیز از سال ١٣٩٦ تا سال ١٤٠٥ از ٤٥.٦ درصد به ٤٨.٨ درصد زیاد کردن یافته و سپس تا سال ١٤١٥ به ٤٧.٥ درصد کم کردن می یابد. جمعیت سالمندان ٦٥ ساله و زیاد از ٦.١ درصد در سال ١٣٩٦ به ١١ درصد در سال ١٤١٥ زیاد کردن می یابد.

جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کم کردن خواهد یافت

واژه های کلیدی: جمعیت | ترکیبی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs